Algemene voorwaarden KlusserKiezer

 

Artikel 1 Definities

 1. KlusserKiezer is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van een digitaal sectorplatform om in contact te komen met vakspecialisten in de bouwsector.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Vakspecialist' verstaan: de natuurlijke persoon van die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en tegen betaling zijn dienstverlening op het platform van KlusserKiezer.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Gebruiker' verstaan: de natuurlijke persoon van die al dan niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruik maakt van het platform van KlusserKiezer.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomstigen', en afzonderlijk ook 'Overeenkomstige', verstaan: KlusserKiezer en/of Vakspecialist.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Klusser en Vakspecialist gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten op afstand, waarbij KlusserKiezer zich tussen Vakspecialist en Gebruiker door het aanbieden van een digitaal platform en Vakspecialist zich een prijs te betalen. De overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Klussinger voorwaarden en de daaruit voortvloeiende daarvan door Vakspecialist, dit wordt bedoeld in artikel 4.3 van deze Algemene.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' Diensten, onder andere door andere door Klusser en gebruiker geleverde diensten, onder andere door andere door KlusserKiezer ten behoeve van Vakspecialiste verrichte werkzaamheden , van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, opgestelde werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Vakspecialist worden verricht.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Platform' verstaan: het Platform van KlusserKiezer, te raadplegen via https://www.klusserkiezer.nl/.

 

Artikel 2 Identiteit van KlusserKiezer

 1. KlusserKiezer is bij de KvK geregistreerd onder nummer 84957174 en draagt btw-identificatienummer NL004033765B87. KlusserKiezer is gevestigd aan Zuidwal 64 A (2512 ZL) te Den Haag.
 2. KlusserKiezer is per e-mail te bereiken via support@klusserkiezer.nl van het platform https://www.klusserkiezer.nl/.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van KlusserKiezer en op alle huidige en toekomstige overeenkomsten, leveringen, commerciële betrekkingen en overige rechtsverhoudingen tussen Overeenkomstigen. De Algemene voorwaarden van Vakspecialist worden van de hand.
 2. Afwijkingen de Algemene voorwaarden zijn slechts wettelijk vastgelegd en schriftelijk vastgelegd met KlusserKiezer aangevraagd.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de vakspecialist worden uitgegeven van de hand
 4. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten van Vakspecialist.

 

Artikel 4 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op het Platform zijn geheel vrijblijvend, uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Vakspecialist kan contact opnemen met KlusserKiezer via Whatsapp of via een e-mail aan support@klusserkiezer.nl voor een van de aangeboden Diensten.
 3. De Vakspecialist kan op het Platform van KlusserKiezer kiezen uit twee/meerdere abonnementen/Services en/of zijn portemonnee opwaarderen, verschillende voorwaarden van toepassing zijn. De overeenkomst komt pas tot stand door middel van het succesvol afronden van een bestelling voor één of meerdere pakketten en/of de portemonnee op waardelus op het Platform van één of meerdere pakketten. Meer informatie en voorwaarden voor deze abonnementen/services en portemonnee opwaarderen staan in Artikel 7 van deze Algemene voorwaarden.
 4. Als KlusserKiezer een bevestiging naar Vakspecialist stuurt, is die beslissing voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. KlusserKiezer kan niet aan aanbod worden gehouden indien vakspecialist redelijkerwijs kan worden begrepen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke kennisgeving van verschrijving bevat.
 5. Deze Overeenkomst staat volledig los van enig ander overeenkomst die gesloten wordt tussen Vakspecialist en andere partijen, ondanks dat KlusserKiezer Vakspecialist en Gebruiker in contact is gebracht via het Platform. KlusserKiezer heeft geen partij bij een overeenkomst.
 6. Vakspecialist en KlusserKiezer zijn niet uitdrukkelijk om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 ev BW, en beginnen geen arbeidsrelatie tot stand te laten komen, welke voor de toepassing van de loonheffingen als een (fictieve) dienstbetrekking wordt.

 

Artikel 5 Relatie tussen KlusserKiezer, Vakspecialist en Gebruiker

 1. Tussen Vakspecialisten kan een juridische overeenkomst tot stand komen voor het gebruik van diensten in de bouwsector, wat wordt door KlusserKiezer.
 2. Dit houdt een vaste verbintenis van elke partij in bij de resulterende tussen Vakspecialist en Gebruiker ontstane overeenkomst.
 3. KlusserKiezer is uitdrukkelijk geen partij bij deze overeenkomst en enkel als tussenpersoon. KlusserKiezer is dan ook niet nakomen van verplichtingen/verplichtingen uit deze tussen Gebruiker en Vakspecialist gesloten overeenkomst.
 4. KlusserKiezer assisteert bij het tot stand komen van overeenkomst tussen Gebruiker en Vakspecialist door de uitwisseling van contactgegevens te staan met behulp van versterkt berichtensysteem in het Platform.
 5. Vakspecialisten zijn geen werknemers van KlusserKiezer of in elke andere zin in dienst van KlusserKiezer.

Artikel 6 Verplichtingen voor KlusserKiezer en Vakspecialist

 1. KlusserKiezer zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en aanpassingen van de eisen van goed vakmanschap, het ontstaan van vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. KlusserKiezer heeft bij de levering van de diensten een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele prestatie die geleverd is om het resultaat te bereiken, verwacht dat de prestatie, resultaten van de verwachtingen die de Vakspecialist bij de levering van diensten kan opleveren heeft ook daadwerkelijk behaald.
 3. KlusserKiezer kan niet dat het Platform te allen komende online zal zijn, omdat deze komende zal aane ontwikkeld en overig onderhoud. KlusserKiezer is dan ook goedgekeurd om het platform te starten om te starten te stellen, zodat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. KlusserKiezer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die ontstaat door het niet – of niet volledig – online zijn van het Platform.
 4. KlusserKiezer het recht uitvoering te laten hebben veroorzaakt door derden.
 5. KlusserKiezer heeft het recht om (marketing-)contact op te nemen met de Gebruiker van Vakspecialist via zijn van haar e-mailadres van telefoonnummer.
 6. Bij het inschakelen van derden zal KlusserKiezer de zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden.
 7. De Vakspecialist draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KlusserKiezer die deze noodzakelijk zijn van de Vak redelijkerwijs behoren te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan KlusserKzer worden uitgevoerd. Indien de Voor de Uitvoening van de overkomst Benodigde Gegevens Niet -tijdig aan klusserkiezer zijn zijn versstrekt, heeft Klusserkiezer Het uitvoering van de overkeelt teen de uit De uit de uit de vertraging de Vermoe brengen.

 

Artikel 7 Abonnement/Service en portemonnee opwaarderen

 1. De Vakspecialist kan bij KlusserKiezer kiezen voor één van de Services/abonnementen die vermeld staan op het Platform van/en de portemonnee opwaarderen.
 2. Indien Vakspecialist een abonnement/service afsluit, vangt het abonnement/service aan zodra de betaling van een akkoord op de incassobeschikking wordt ontvangen door KlusserKiezer en wordt aangegaan onder de voorwaarden op de website staan vermeld.
 3. vooraf aan het afsluiten van een abonnement/service, kan de Vakspecialist door KlusserKiezer worden om zijn profiel en/of te zetten.
 4. De Vakspecialist kan zijn portemonnee via het Platform opwaarderen onder de voorwaarden zoals op de website zijn vermeld. Bij de portemonnee opwaarderen, wordt het saldo geldig om te gebruiken om de betaling van een akkoord op de betaling te ontvangen door KlusserKiezer.
 5. De Vakspecialist kan een aanbod en/of contact met de Gebruiker opnemen op basis van het saldo in zijn portemonnee. Er wordt € 1 per contact in rekening gebracht.
 6. Vakspecialist kan tijdens de contractduur op het einde van de contractmaand van een abonnement/service naar een andere overstappen.
 7. Na afloop van de contractperiode van het abonnement/service wordt dit stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd tenzij de service door de Vakspecialist voor het einde van de contractmaand is verwijderd. De facturatie zal tijdens elke verlenging tenzij het abonnement/service tussentijds wordt vermeld.
 8. Zonder verwijdering voor het einde van de contractmaand wordt het abonnement/service verlengd tegen het gekozen tarief en de zoals op de website zijn vermeld.
 9. De begindatum van een nieuwe maand loopt vanaf de datum dat Vakspecialist het abonnement/service heeft afgesloten.
 10. KlusserKiezer heeft het recht de Overeenkomst per direct te betrekken indien Vakspecialist de voorwaarden uit de Overeenkomst overtreedt. Er is een verplichting om te voldoen aan het einde van de uitgevoerde periode.

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van Overeenkomst door KlusserKiezer

 1. KlusserKiezer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Vakspecialist in die verplichtingen zal tekortschieten, dan wel dat KlusserKiezer goede grond heeft te zekeren, mits KlusserKiezer Vakspecialist door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Vakspecialist een algemene termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt opgesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Er is een KluserKiezer opgesteld de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit, indien zich situaties voordoen van de voortzetting van de overeenkomst die zich voordoen, is van een goede instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. KlusserKus is bevoegd de Overeenkomst metie onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, indien de Vakspecialist:
  1. in staat van faillissement.
  2. surseance van betaling aanvraagt.
  3. de bedrijfsvoering staakt, of
  4. in strijd handelt met deze Algemene voorwaarden van andere bepalingen uit de Overeenkomst.
 4. Bovenstaande redenen voor KlusserKiezer om de Overeenkomst te ontbinden, ontslaat de Vakspecialist niet van te voldoen aan de Klusser.

 

Artikel 9 Gebruiksregels Platform

 1. Het is verboden het Platform te gebruiken voor handelingen in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. valt onder het meer opslaan van het platform van informatie die smadelijk, lasterlijk van racistisch is, andermans naam van het zich op andere wijze voordoen als een ander.
 2. De volgende gedragingen en materialen zijn verboden op het Platform:
  1. over redelijk of mooi taalgebruik;
  2. informatie die pornografisch van erotisch is;
  3. informatie in met auteursrechten, privacyrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie;
  4. de persoonlijke sfeer van derden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming van levensverplichting van persoonsgegevens van derden van het herhaaldelijk vallen van ongewenste communicatie;
  5. informatie plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is;
  6. materiaal dat in strijd is met enige wet- of regelgeving van met deze Algemene voorwaarden;
  7. materiaal dat verwijst naar het bevorderen van illegale diensten;
  8. materiaal dat in strijd is met de goede zeden van openbare orde, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen anderen, ter beoordeling van KlusserKiezer;
  9. materiaal met de bedoeling om (in)direct plaatsen te tonen naar een andere, met het Platform van de eigen onderneming dienst dienst, website van platform, de onderneming van de Vakspecialist.
 3. Vakspecialist en Gebruiker zal de via het Platform ontvangen persoonsgegevens van andere gebruikers en/of Vaken niet voor andere gebruiken dan het sluiten van een overeenkomst tot het gebruiken van in diensten de bouwsector en alle samenhangende handelingen.
 4. Het is behoudens het normale gebruik van het Platform de Gebruiker of Vakspecialisten verboden om andere van Vakspecialisten te bewerken voor handelstransacties.
 5. Indien KlusserKiezer constateert dat Gebruiker van Vakspecialist bovengenoemde voorwaarden, van een klacht ontvangen ontvangen, mag Klusser zelf ingrijpen om de onwettig te gebruiken. Klusser heeft daarbij het recht de overeenkomst per direct te betalen, zonder de betaalde kosten terug te betalen tot het einde van de opgelegde periode. Daarnaast zal het account van worden verzonden. Ook heeft Klusser Kiezer het recht om een juridische procedure te starten.
 6. Indien naar het oordeel van KlusserKiezer hindert, schade van een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het Platform van het uitvoeren van de Diensten, is KlusserKiezer geschikt alle maatregelen nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit af te wenden dan wel te voorkomen. KlusserKiezer is daarbij betrokken in het bijzonder geschikt door Vakspecialist van Gebruiker geplaatste informatie naar eigen inzicht aan te verwijderen.
 7. Daarnaast is KluserKiezer ingeschakeld om vooraf informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien deze informatie onjuist is van onbetrouwbaar jegens derden, zonder dat gebruik voor gebruiker van Vakspecialist een mogelijkheid tot vergoeding ontstaat.
 8. KlusserKiezer is te allen tijde gerechtvaardigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is KlusserKiezer gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere tekstde gegevens van Vakspecialist en/of Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt die betrekking heeft op rechten van deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 9. Gebruiker en Vakspecialist zijn aansprakelijk voor alle schade van KlusserKiezer als gevolg van het overtreden van een van de leden van dit artikel. KlusserKiezer kan de schade als gevolg van oorzaken van deze gedragsregels op Gebruiker en Vakspecialist verhalen. Gebruiker en Vakspecialist vrijwaren KlusserKiezer van alle claims van derden in verband met door Gebruiker en Vakspecialist geplaatste informatie.

 

Artikel 10 Privacy

 1. KlusserKiezer de door Gebruiker en Vakspecialist aangeleverde persoonsgegevens voor de uitvoering van de diensten en de samenhangende activiteiten, en te allen tijde in de uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Artikel 11 Beoordelingen

 1. Gebruiker heeft een ervaring met een vakspecialist de mogelijkheid om een recensie achter te laten het profiel van de vakspecialist.
 2. Gebruiker bepaalt zelf de inhoud van de recensie. KlusserKiezer heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van een recensie te wijzigen, tenzij KlusserKiezer goede gronden heeft om te geloven dat de recensie een, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel op een andere wijze niet voldoet aan bepalingen uit deze Algemene voorwaarden.
 3. Alle beoordelingen moeten eerst worden goedgekeurd door Klusser, deze op het profiel van Vakspecialist worden geplaatst. Hierbij heeft het recht om de herziening te accepteren, te verwijderen van op teschorten met een wijzigingsverzoek.
 4. Beoordelingen dienen te allen waarheidsgetrouw te worden ingevuld.
 5. Daarnaast mogen in een review lasterlijke, vulgaire, obscene of racistische, worden persoonlijke gegevens over de Vakspecialist worden gedeeld.

 

Artikel 12 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle bedragen door KlusserKiezer zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. KlusserKiezer heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Eenmalige betaling geschiedt vooraf via iDeal en betalingen geschiedt via een automatische incasso.
 4. Indien een maandelijks abonnement/service wordt afgesloten, gaat het akkoord met de automatische automatische incasso door.
 5. De vakspecialist heeft de plicht om onjuiste heden in de verwerking van verwerkte betaalgegevens onveranderd aan Klusser mede te delen.
 6. Indien de Vakspecialist in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de Vakspecialist van rechtswege in verzuim, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. De Vakspecialist is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het volledige bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de vakspecialist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. KlusserKiezer besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren . De vergoeding van opgelegde en buitengerechtelijke incassokosten
 8. De prijzen zijn geldig gedurende de hele periode van de Overeenkomst en verlengingen die in rekening worden gebracht op de basis van de datum waarop tarieven worden doorgevoerd.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. KlusserKiezer is niet aansprakelijk voor fouten van nalatigheden van haar derden derden. Door gebruik te maken van de Diensten van KlusserKiezer, ontworpen de Vakspecialist de bevoegdheid aan KlusserK, als een door KlusserKiezer Mogelijke derde zijn aansprakelijkheid maken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Vakspecialist te bevestigen.
 2. KlusserKiezer is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt uit een van de overeenkomsten tussen Vakspecialist en Gebruiker, waarbij KlusserKiezer een middel heeft door middel van het Platform.
 3. Ten aanzien van de inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. KlusserKiezer kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens ontevredenheid van Vakspecialist over de geleverde Diensten.
 4. Klusser Kiezer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder niet uitsluitend ontstaan schade.
 5. KlusserKiezer is niet aansprakelijk voor beschrijvingen op het Platform.
 6. KlusserKiezer is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, uitgevoerd uit de overeenkomst, in geval dit wordt veroorzaakt door overmacht als bedoeld in artikel 14 van deze Algemene voorwaarden.
 7. De Vakspecialist vrijwaart KlusserKiezer voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Indien KluserKiezer aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijke door de Vakspecialist is opgelopen, betaald van geleden is vanwege een aantoonbaar tekort van de verplichtingen van KlusserKiezer met betrekking tot schieten haar.
 9. De aansprakelijkheid van KlusserKiezer is beperkt tot het door de verzekerde en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien KlusserKiezer niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Vakspecialist betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet van bewuste roekeloosheid aan de zijde van KlusserKiezer.
 11. Deze bepaling sluit aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt geen uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder over wordt verstaan, alle van buitenmacht is mogelijk, buiten wil van toedoen van KlusserKiezer, automatisch onmiddellijke volledige, volledige van juiste uitvoering van de overeenkomst niet meer.
 2. Onder over de vorige lidmacht, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-voltooiing van een derde, ziekte van personeel van KlusserKiezer zelf van een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, uitzetten, ernstige gebeurtenissen in de systemen van KlusserKiezer, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog van het ontwikkelen van gedachten.
 3. In het geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Wanneer de overmacht langer dan 1 (één) maand aanhoudt, Overeenkomstigen de Overeenkomst tijdelijk opschorten. Indien de overmacht langer dan 6 (zes) maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal er een bedrag worden betaald voor de financiering, met betrekking tot het verminderen van alle kosten die het heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst.

 

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen intentieverklaring dat alle van de andere partijen ontvangen gegevens waarvan mannen weten te weten dat deze van weten aard, geheim blijven. De partij die bestemde gegevens ontvangen, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze bedoeld zijn. In ieder geval worden deze zaken behandeld. KlusserKiezer kan niet worden uitgevoerd indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is in gevolgen een rechterlijke uitspraak, een begin voorschrift van correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

 1. KlusserKiezer zich de rechten en bevoegdheden te die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Vakspecialist verwerking dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan KlusserKiezer van gegevens. Vakspecialist zal KlusserKiezer vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de uitvoering die beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren van incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 17 Verwijzingen

 1. Onze website bevat links naar andere websites die KlusserKiezer niet beheert en/of niet in eigendom heeft. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor deze website van voor de privacyverklaring op deze website.

 

Artikel 18 Klachtenregeling

 1. Indien Vakspecialist een klacht heeft ingediend Vakspecialist dit schriftelijk te verzenden aan support@klusserkiezer.nl . De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door KlusserKiezer in behandeling genomen, toekomstige Vakspecialist zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangen.

 

Artikel 19 Wijzigingsbeding

 1. KlusserKiezer zich het recht voor deze Algemene voorwaarden om te wijzigen dan wel aan te vullen. KlusserKiezer zal Vakspecialist tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Vakspecialist van toepassing op de Overeenkomst.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht en de rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen KlusserKiezer en haar Vakspecialist is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen KlusserKiezer en Vakspecialist kunnen ontstaan door de rechter van het arrondissement Den Haag.
nl_NLNederlands